You are here: Home People Jiuchao Yin
Jiuchao Yin

Jiuchao Yin

Main Content

Neuroscience, Ph.D. Program

226 Huck Life Sciences Bldg
University Park, PA 16802
Phone: (814)863-2992
Lab: Chen